Wat zeggen anderen over ons?

In het afgelopen schooljaar heb ik als leerkracht, samen met de leerlingen van mijn groep, dankbaar gebruik mogen maken van de diensten van Sjaak van Wijngaarden en Jacobi de Wildt, vanuit J&S Coaching en Consultancy. Door omstandigheden was er lopende de jaren een negatieve groepssfeer ontstaan die schadelijk was geworden voor het welbevinden van de leerlingen. Vanaf het eerste contactmoment was er een luisterend oor, begrip en ruimte voor openheid. Sjaak wist de hulpvragen van de klas én haar omgeving scherp te analyseren en respectvol te formuleren. Er ontstond dusdanige reflectie dat de negatieve groepscultuur veranderde in een positieve, waarderende cultuur. De schade die leerlingen ondervonden werd ook gevoeld door de ouders. Daarom werden ook ouders betrokken in het coachingstraject door middel van ouderavonden en -gesprekken. Hierbij was ook Jacobi aanwezig. Tijdens de ouderavond nam het proces een onverwachte wending. Onomwonden werd door ouders gedeeld wat in hen omging en wat volgens hen de oplossing moest zijn/worden. Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop de coaches omgaan met spanningen in een grote groep. Zij lieten dit professioneel gebeuren met als doel de mensen ruimte te geven zich te uiten. Het is bijzonder om te ervaren hoe coaching zéér geschikt is voor ook het onderwijs en hun leerlingen. Ik wil J&S Coaching en Consultancy aanbevelen aan iedereen; toch in het bijzonder aan scholen! Bij twijfel, vooral doen! Louise van Krimpen, groepsleerkracht.

Als koster heb ik contact met veel mensen. Communicatie kan dan soms best wel eens moeilijk zijn. Ik heb een coachingstraject gevolgd bij J&S en heb hierin goede handvatten gekregen. Nu communiceer ik gemakkelijker met “moeilijke” mensen. Ik blijf niet lang meer in negatieve emoties hangen, en pak de situaties luchtiger aan!

Jacobi de Wildt en Sjaak van Wijngaarden zijn organisatiecoaches die binnen korte tijd door hebben hoe en waarom processen wel of niet goed lopen. Met name de gave om perspectief te geven aan (groepen) mensen, waarbij opgebouwde spanningen op tafel komen en opgelost worden zodat het team nieuw elan krijgt, maakt indruk. Soms zijn door toedoen van de directie structuren ontstaan die belemmerend werken. Ook dit wordt inzichtelijk gemaakt, gedeeld met betrokkenen en leidt tot veranderingen binnen die organisatie die lucht en perspectief geven aan de medewerkers op de werkvloer. Ik beveel Sjaak en Jacobi van harte aan. (A. Heijboer, adjunct-directeur Revius Rotterdam)

Als kerkenraad zijn wij zeer tevreden met het werk van J&S Coaching en Consultancy. J&S begrijpt ten volle het karakter van het besturen van een kerk. Sjaak en Jacobi  hebben begrip voor de problemen die kunnen ontstaan bij het leiden van een gemeente. Wij staan verbaasd over de manier van benaderen van J&S. Als gesprekken vastlopen, weten zij met behoud van ieders waarde respectvol het gesprek verder te brengen. We hebben gemerkt dat ze spanningen laten gebeuren met het doel mensen eerlijk te laten zijn. Met J&S gingen we confrontaties niet langer uit de weg. Juist in het waardevol confronteren, hielden ze ons een spiegel voor. Vaak ontstonden na deze momenten juist de oplossingen, plannen, actiepunten e.d. We hebben waardering voor de manier waarop zij tijdens gesprekken weergeven wat er gebeurt in een gesprek. Het gaat hier niet om de inhoud van een gesprek, maar wel om wat er gebeurt waardoor gesprekken vastlopen. Juist dit hielp om ons eigen functioneren onder ogen te zien. Het is verbazingwekkend dat ze een gesprek zo weten te analyseren dat hierdoor een beeld ontstaat van de manier waarop wij de organisatie van onze kerk invullen en de aansturing van personen in de kerk. Het werd voor ons duidelijk waardoor de aansturing problematisch verliep, maar ook waardoor bepaalde manieren van aansturing juist wel succesvol verliepen. Wat ons vooral is bijgebleven is het feit dat wij als ambtsdragers zo’n bepalende rol hebben in de aansturing van de gemeente. J&S heeft ons temeer duidelijk gemaakt dat de invloed die van ons uitgaat, zijn uitwerking heeft op de gehele gemeente. Daarbij hebben Sjaak en Jacobi vanuit hun christelijke achtergrond begrip voor de vaak moeilijke zaken die we als college hebben te behandelen. Ze begrijpen het gewicht van een ambt. Juist dit gewicht maakt de verantwoordelijkheid van ambtsdragers groter dan veel andere beroepen, terwijl wij niet opgeleid zijn tot leiders. In de kracht van God moet alles worden volbracht, maar de wijze waarop wij als colleges ons werk vormgeven is van groot belang, met behoud van zowel gezag als tucht, in liefde tot de gemeente en onze naasten. Tijdens de coachgesprekken met ons als college, in samenspraak met anderen in de kerk, hebben we het hier vaak over gehad. Wij willen J&S Coaching en Consultancy van harte aanbevelen aan meerdere gemeenten, organisaties, kerken en verenigingen.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.